Bodhi Path Curriculum – Buddhistický pohled na realitu

Sestavil Šamar Rinpočhe jako program studia a praxe v centrech Bodhi Path

Když chceme, aby se naše meditační praxe rozvíjela, je užitečné prostudovat buddhistický pohled na realitu. Díky zkoumání a pochopení podstaty jevů a našich zkušeností v sobě můžeme začít objevovat ohromný poklad moudrosti, pronikáme do každodenního fungování naší mysli a rozvíjíme kvalitní meditaci, která může vést k realizaci. Následující učení z Abidharmy, založená na textu The Gateway to Knowledge (Brána moudrosti) od Miphama Rinpočheho, nám přinášejí inspiraci a ukazují cestu, jak rozvíjet mysl osvobozenou od zmatku.

Tato témata probíráme postupně v rámci kurzů a přednášek v Praze a jsou také tématy kurzů v dalších centrech (například Bodhi Path Renchen-Ulm)

Pět nahromadění (sanskrt: 5 skandh)
Formy a různé funkce vědomí, které tvoří základ, na němž se cyklicky udržuje lpění na já.

51 mentálních jevů
Podrobný pohled na čtvrtou skandhu (nahromadění): mentální jevy.

18 mentálních podmínek
Jak smysly – naše vnímání a interakce se světem – a různé systémy vědomí vedou ke kontinuitě životů v cyklu znovuzrozování

12 zdrojů vnímání
Způsob, jakým vznikají a jak se rozvíjejí smysly a vnímání (s oporou ve filosofii Sautrantiky)

12 propojených souvislostí
Jak nevědomost nevyhnutelně spustí řetěz událostí, které udržují cyklus samsárické existence, viděno perspektivou filosofie Madhjamaky (filosofie Střední cesty)

Karma a vysvětlení šesti příčin a čtyř podmínek

Čtyři vznešené pravdy (podrobně) Samsára z hlediska jejích příčin (původu) a důsledků (utrpení), a nirvána a její příčiny (cesta) a důsledek (ovoce ukončení)

22 schopností
Fenomenologické schopnosti, které určují naše prožívání života

Tři jány a Pět cest
Tři vozidla nebo přístupy k buddhistické praxi a jejich definice postupného duchovního rozvoje

Podmíněné a nepodmíněné
Co je podmíněné, protože to vzniká a zaniká na základě příčin a podmínek, a co není.

Čas a jeho fungování

Relativní a absolutní pravda podle Uma Gyen (Klenot Madhjamaky) od Šantarakšíty

Další témata
Vnímání
Přímé, přesné vnímání a  úsudkově správné vnímání (t.j. buddhistická teorie vědění, mysli a jejího fungování)

Stavy meditačního soustředění
Základ: Postupné stavy meditačního pohroužení podle kapitoly 8 Vasubandhovy Abhidharmakóši: Kompendia vyšší znalosti jevů

Moudrost
Ovoce: Prvotní bdělost – vhled moudrosti, který se objevuje jako výsledek, podle kapitoly 7 Vasubandhovy Abhidharmakóši: Kompendia vyšší znalosti jevů.