Prání za brzké zrození Šamara Rinpočheho
22 června, 2014

Přinášíme vám překlad Přání za brzké zrození Šamara Rinpočheho, které sestavil J.S. 17. Karmapa:

Buddhy a bódhisattvy z čistých zemí bez hranic,
jejich moudrost a soucit ztělesněný přímým i nepřímým shromážděním učitelů,
Tři klenoty a ochránce Dharmy, opravdové zdroje útočiště,
tyto všechny žádám s jednobodovou oddaností pomocí tří bran.

Ztělesnění všech Buddhů, pane Dévačenu,
přicházející v neomezených, nesčetných projevech,
pane Čökji Lodrö, ztělesnění Tří rodin,
kéž se objevíš na koruně hlavy cítících bytostí.

Sílo soucitu povstávající z hlubin a šíře moudrosti,
nejvyšší emanace, soucitná ke všem bytostem,
pane Tří rodin, neoddělitelný od Tří tajemství,
kéž se vrátíš rychle, pane Čökji Lodrö.

Pomáhal jsi nesčetným bytostem v nesčetném množství kalp,
uskutečnil jsi aktivity bódhisattvy,
dosáhl nejvyšší úrovně jednoty v nesčetných zemích,
kéž se vrátíš rychle jako projev těchto aktivit!

Ty, jenž držíš tradice Dhagpo Kagyu,
jež jsi nesrovnatelný v udržování Buddhova učení,
Čökji Lodrö, samotný kořeni linie praxe,
kéž se tvá nirmánakája rychle vrátí!

Díky požehnání pravdy Tří klenotů, které nezklamou,
Mahákálovi a jeho partnerce se svými shromážděními,
díky síle jejich aktivit nemajících překážek,
ať se všechna má přání naplní tak, jak byla provedena.

Kéž vzkvétá vše ctnostné a dobré!

Toto je prosba za rychlé znovuzrození zesnulého Künziga Šamara Miphama Čökji
Lödrö. Díky prosbě generálního tajemníka 17. karmapy Džigme Rinpočheho, dále
pak celé sanghy Rumteku, sanghy kláštera Lhadak, Karma Čhökor Drug Gyud Lingu
jsem já, 17. karmapa složil tuto prosbu, do které jsem vložil celé své srdce,
během drahocenného úplňku 13. června (15. dne 4. měsíce tibetského kalendáře).

 

Překlad do češtiny: Anna Marešová