Lama Jampa Thaye v Praze 13.-14. listopadu 2021
13 října, 2021

(English text below)

Po dlouhé pauze konečně kurz naživo! Svojí návštěvou nás poctí skvělý Lama Jampa Thaye a bude pokračovat v cyklu přednášek o Buddhovské podstatě podle náhledu Velké střední cesty. Jedná se o čtvrtou, poslední část výkladu textu „Paprsky neposkvrněného vadžra měsíce“ od velkého mistra 19. století Džamgon Kongtrul Lodro Thajeho.

Většina lidí, kteří se zajímají o buddhismus, začíná s meditací, jejímž cílem je dosáhnout klidné mysli. Toto je ale pouze jeden z aspektů buddhistické meditace. Druhým je proniknutí do skutečné podstaty mysli a jevů. Pokud zkombinujeme oba přístupy, můžeme významně změnit svůj život. Studovaný text nabízí základní metody pro odkrytí podstaty reality a podstaty naší mysli, která je přirozeně čistá a obdařena moudrostí a soucitem.

Kde? Hotel Golf, Plzeňská 103, Praha
Kdy? Sobota 13.11. 10:00-12:00 a 15:00-17:00, Neděle 14.11. 10:00-12:00 a 15:00-17:00
Jazyk kurzu: anglicky s překladem do češtiny

Doporučený příspěvek: celý kurz 1500 Kč (pro studenty, důchodce a členy Bodhi Path 1250 Kč, členové plus mají kurz zdarma), jeden den 800 Kč (zlevněný 675 Kč).
Nepříznivá finanční situace ale není překážkou účasti na kurzu – v případě potřeby nás kontaktujte.

Kapacita je vzhledem ke covidovým opatřením omezená. V případě Vašeho zájmu tedy prosíme o co nejdřívější registraci – pomůže nám to včas přizpůsobit prostory a vše hladce zorganizovat. Podmínkou účasti je platné očkování, potvrzení o prodělání covid, nebo negativní test.

Na základě přání Lamy Jampy bude streaming kurzu k dispozici pouze pro účastníky předchozích cyklů tohoto učení. Příspěvek na streaming je stejný jako za kurz.

N

Registrujte se zde

Lama Jampa Thaye je učenec a mistr meditace, vzdělaný v tradicích Sakya i Karma Kagyü. Lamou ho jmenovali jeho dva hlavní učitelé Karma Thinley Rinpočhe a HH Sakya Trizin, a vyučuje od roku 1988. Již v roce 1974 byl J.S. 16. Gyalwou Karmapou jmenován členem Karma Kagyu Trust ve Velké Británii. Již mnoho let je jedním z učitelů Mezinárodního buddhistického institutu Karmapy (KIBI) v Novém Dillí. Šamar Rinpočhe ho osobně požádal, aby také učil pro centra Bodhi Path.

 

Lama Jampa Thaye in Prague 13-14 November 2021

After a long break, finally a live course! Our dear Lama Jampa Thaye will continue the series of lectures on Buddha Nature according to the view of the Great Middle Way. This is the fourth and probably the final part of the explanation of the text „Rays of the Immaculate Vajra Moon“ by the great 19th century master Jamgon Kongtrul Lodro Thaye.

Most people who are interested in Buddhism begin with meditation, which aims to achieve a peaceful mind. But this is only one aspect of Buddhist meditation. The other aspect is to penetrate the true nature of mind and phenomena. If we combine both approaches, we can transform our lives significantly. The text under study offers methods for uncovering the nature of reality and the essence of our mind, which is inherently pure and endowed with wisdom and compassion.

Where? Hotel Golf, Plzeňská 103, Prague
When? Saturday 13 November 10:00-12:00 and 15:00-17:00, Sunday 14 November 10:00-12:00 and 15:00-17:00
Language: English with translation into Czech

Recommended contribution: full course 60 € (50 € for students, pensioners and Bodhi Path members), single day 32 € (27 € discounted).
Financial limits should not turn you from attending the course – please contact us if necessary.

Capacity is limited due to covid restrictions. If you wish to join the course, please register as soon as possible – it will help us to adjust the room in time and organize everything smoothly. Condition for participation is one of following: valid vaccination, recovery from covid not longer than 180 days ago, or negative test.

Based on Lama Jampa’s request, the online streaming of the course will only be available to participants of the previous cycles of this teaching.

N

Registration

Lama Jampa Thaye is a scholar and meditation master, educated in the Sakya as well as in the Karma Kagyü Tradition. He was appointed as a Lama by his two main teachers Karma Thinley Rinpoche and HH Sakya Trizin and has been teaching since 1988. In 1974 already was he appointed as a member of the Karma Kagyu Trust in UK by HH, the 16. Gyalwa Karmapa. For many years now he is one of the teachers at the Karmapa International Buddhist Institute in New-Delhi. Shamar Rinpoche had asked him personally to also give teachings here (pro centra Bodhi Path).