Khenpo Sonam v Praze – 16.-25.8.Khenpo Sönam in Prague – 16.-25.8.
07 srpna, 2013

Ve dnech 16. – 25. srpna navštíví Českou republiku tibetský mnich Khenpo Sönam. Během dvou víkendových kurzů a večerních učení ve všední dny vysvětlí základní buddhistické pojmy na základě knihy „Gateway to knowledge“ od Džu Miphama Rinpočheho a v souladu s curriculem center Bodhi Path

Khenpo Sonam

pátek 16. srpna 19:30 Veřejná přednáška „Proč studovat buddhismus“
víkend 17. a 18. srpna 10:30 – 12:00, 15:00 – 16:30 Víkendový kurz: „Kdo jsem já? Buddhistický pohled na pět nahromadění (skandh)“
pondělí 19. srpna 19:30 Večerní učení
středa 21. srpna 19:30 Večerní učení
čtvrtek 22. srpna 19:30 Večerní učení
pátek 23. srpna 19:30 Večerní učení
víkend 24. a 25. srpna 10:30 – 12:00, 15:00 – 16:30 Víkendový kurz

Kurzy a učení mohou volně navazovat – účast na celém programu či obou víkendových kurzech není nutná, ale samozřejmě je doporučeníhodná :)
Program se ještě může měnit a bude průběžně upřesňován.

Vstupné na páteční přednášku: 150 Kč. Zlevněné vstupné pro studenty, důchodce a členy Bodhi Path Praha je 100 Kč.
Vstupné na víkendový kurz 1200 Kč (cena zahrnuje i páteční přednášku). Zlevněné vstupné pro studenty, důchodce a členy Bodhi Path Praha je 900 Kč (včetně páteční přednášky). 
Vstupné na přednášky v pondělí, středu, čtvrtek a pátek: dobrovolné.

Prosím registrujte se předem na info@bodhipath.panacom.cz.

Khenpo Sonam
Khenpo Sonam pochází z tibetského regionu Kham, konkrétně Derge. Svá buddhistická studia pro titul Khenpo dokončil v klášterní univerzitě v indickém Dzongsaru jako jeden z nejlepších studentů. Většinu času cestuje a učí na území Tibetu a Číny a věnuje se také praxi vypouštění zvířat pro záchranu jejich životů. Na Západ přijel poprvé na radu a pozvání Jigme rinpočheho a bude zde několik měsíců učit v nejrůznějších centrech Bodhi Path a Karma Kagyu.

resized_q6a4074-jpg

Téma:
Gateway to Knowledge (Brána poznání) je souhrnem vědních oborů tripitaky (tří souborů buddhistického učení) z pera význačného tibetského buddhistického mistra Džamgon Mipham Rinpočheho (známého také jako Džu Mipham). Sjednocuje a třídí učení Buddhy a představuje tak jednu z páteřních učebnic živé tradice tzv. tibetského buddhismu, která zprostředkovává studentům poznání všech základních předmětů buddhistického učení. Je považována za přístupový text ke studiu abhidharmy i ostatních buddhistických oborů.  

Džu Mipham Gjatso Rinpočhe (autor knihy Gateway to Knowledge)
Džu Mipham Rinpočhe je jeden z nejvýznačnějších tibetských buddhistických mistrů novodobé historie, který se narodil roku 1846 v Derge, ve východotibetské oblasti Kham (ze které pochází také Khenpo Sonam). Od dětství projevoval překvapivé nadání, první texty sepsal ještě před desátým rokem věku. Zároveň také v raném věku prokazatelně dosáhl různých úrovní realizace především v souvislosti s praxí Manžušrího.
Přestože je tradičně asociován s přenosem linie Njingma, jeho dílo bylo revoluční a i v současnosti zůstává klíčové pro všechny linie tzv. tibetského buddhismu. Jeho spisy zahrnují celou škálu nejen buddhistických učení, ale také obecných věd. Je autorem jedinečných komentářů k význačným buddhistickým pojednáním o sútrách, tantrách, epistemologii, lingvistice, poezii, astrologii, medicíně, řemeslech a mnoha dalších. Traduje se, že často psal několik pojednání současně- zatímco jeden z písařů zapisoval právě vyslechnuté, Mipham Rinpočhe již dalšímu písaři diktoval jiný text…
Současná třetí manifestace tohoto mistra žije v exilu v Indii a pokračuje v započatém díle. Je znám také jako otec současného 17tého Gjalwa Karmapy Trinle Thaje Dordžeho a význačného mistra linie Gelug 14tého Sonam Tsemo Rinpočheho.  

 

 

 

 

Tibetan buddhist teacher Khenpo Sönam is going to visit Prague on 16th-25th August. During two weekend courses and evening teachings during the weekdays he will introduce basic buddhist concepts as described in the book „Gateway to knowledge“ by Ju Mipham Rinpoche and according to the Bodhi Path curriculum.

Khenpo Sonam

Fr August 16th 19:30 Public teaching
Weekend of August 17th-18th 10:30 – 12:00, 15:00 – 16:30 Why should one study buddhism?

Mo August 19th Evening teaching
We August 21st Evening teaching
Th August 22nd Evening teaching
Fr August 23rd Evening teaching
Weekend of August 24th-25th 10:30 – 12:00, 15:00 – 16:30 Weekend course: 18 Mental Seeds and 12 Sense Sources.

Please register in advance at prague@bodhipath.org.

Courses and teachings will partially connect – it is not necessary to take part in all of the teachings or both weekend courses, but of course it is recommendable :)
The schedule might still be adjusted and more details to come.

Course will be in Tibetan with translation to Czech. Please contact us in advance if you need an English translation.

Khenpo Sönam
Khenpo Sönam comes from the Tibetan region of Kham, specifically Derge. He has completed his Khenpo studies in the Monastic University of Dzongsar in India where he graduated top of his class. He travels extensively within Tibetan and Chinese territories and engages in the practise of releasing animals to protect their lives.  Khenpo Sönam came to the West for the first time following the invitation and advice from Jigme Rinpoche and he will be teaching in several Bodhi Path and Karma Kagyu centers in the following months.

The Gateway to Knowledge is a condensation of the Buddhist teachings contained within the Tripitaka authored by the eminent Tibetan Buddhist master Jamgon Mipham Rinpoche, also known as Ju Mipham. It consolidates the teachings of the Buddha and serves as one of the key textbooks of the Tibetan Buddhist tradition. It is considered fundamental to further studies of abhidharma and other Buddhist fields of knowledge.

Ju Mipham Gyatso Rinpoche
Ju Mipham Rinpoche was a phenomenal Tibetan Buddhist master of modern times, who was born in 1846 in the Eastern Tibetan region of Kham, in the principality of Derge (where Khenpo Sonam comes from). He exhibited enormous talents and abilities since early childhood; he authored his early treatises before reaching 10 years of age. He also achieved various levels of realization relying on Manjushri during his early youth.
Mipham Rinpoche is generally associated with the Nyingma tradition of transmission however his revolutionary heritage remains fundamental for all lineages of the so called Tibetan Buddhism. His works encompass not only the entire range of Buddhist teaching but also a vast scope of general sciences. His authored unique commentaries to various Buddhist sutras, tantras, and treatises, he wrote on epistemology, linguistics, poetry, astrology, medicine, arts and craft, to name just a few. It is reported that he often worked on several treatises simultaneously, dictating to one secretary while another was writing down the previous paragraph. 
The present third emanation of Mipham Rinpoche presently lives in exile in India and continuous in his work. He is also known as the father of the present 17th Gyalwa Karmapa Trinlay Thaye Dorje and of an prominent master of the Gelug lineage 14th Sonam Tsemou Rinpoche.

Khenpo Sonam